Username
Password
 
กลับหน้าหลัก / เกี่ยวกับสมาคม

เกี่ยวกับสมาคม
ความเป็นมา

          สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.)จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2531 เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง
ในการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร และจัดทำกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมบทบาทการมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแก่สมาชิก ผู้สนใจ ธุรกิจเอกชน หน่วยงานราชการ และ
สถาบันต่างๆ โดยสมาคมฯ ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "Association for the Development
of Environmental Quality
"


หรือเรียกโดยย่อว่า "ADEQ" ใช้สัญญลักษณ์เป็น
รูป 3 เหลี่ยม มีใบไม้ 3 ใบ อยู่ตรงกลาง โดยใบไม้
ทั้งสามเป็นตัวแทนของความสมดุลของระบบนิเวศ
และด้านแต่ละด้านของสามเหลี่ยม เป็นตัวแทนของ
ดิน น้ำ และ อากาศ ซึ่งเป็นปัจจัย สำคัญในการก่อ
ให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศดังกล่าว ใน
ปี 2543 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้
จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ตามความมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535
และได้ดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์
          ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป็นรากฐานและศูนย์กลางของการสร้าง
ความเข้าใจที่จะทำให้ คนไทยเกิดความรัก
ในธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อมเกิดความ
ตระหนักและความรับผิดชอบที่จะร่วมกัน
เป็น พลังขับ เคลื่อนการเปลี่ยน แปลง
ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
และรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากตนเอง

พันธกิจ
          1. เสริมสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน ให้เกิดขึ้นกับ
               ประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่องและแพร่หลาย
          2. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
          3. สนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมุ่งให้เกิด
               การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในด้านการรักษาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ
          2. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและวิจัยในด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
          3. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ และความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและระหว่างประเทศ
          4. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือน และองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน

บทบาทสมาคม
          1. ทำการศึกษาวิจัยและให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
          2. เผยแพร่ความรู้ให้แก่สมาชิก โดยจัดทำเป็นสื่อชนิดต่างๆ เช่น หนังสือ โปสเตอร์แผ่นพับชุด
              นิทรรศการ และการ บรรยายพิเศษ
          3. ให้ความรู้เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
               แก่ประชาชนทั่วไป โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสัมมนาและ เสวนาโต๊ะกลม
               ให้กับบุคคลกลุ่มต่างๆที่จะมีส่วนช่วยในการเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทรัพยากร
               ธรรมชาติ ให้ขยายในวงกว้างต่อไป เช่น สื่อมวลชน ครู และพระสงฆ์ เป็นต้น
          4. ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและแนวทางในการประกอบกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดผล กระทบต่อสภาวะ
               แวดล้อม โดยจัดประชุมในลักษณะของการสัมมนาและการจัด นิทรรศการให้แก่กลุ่มเฉพาะเจาะจง
               เช่น ผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ