Username
Password
 
กลับหน้าหลัก / บริการจัดกิจกรรม / การให้คำปรึกษา

การให้คำปรึกษา


               เป็นการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการลดปริมาณการใช้พลังงาน
ในหน่วยงาน ซึ่งในการให้คำปรึกษา ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
               1. การร่วมประชุมกับคณะทำงานลดใช้พลังงานของหน่วยงาน
               2. ร่วมกับหน่วยงานในการสำรวจประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงาน
               3. ร่วมกับหน่วยงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
               4. ร่วมกับหน่วยงานในการจัดสัมมนาและการจัดนิทรรศการ "รวมพลัง ลดใช้พลังงาน"
                   รวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจ
                   ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เกิดทัศนคติที่ดีต่อโครงการลดใช้พลังงานของ
                   หน่วยงาน และหันมาร่วมกันลดใช้พลังงานหรือใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
               5. ให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน

  กิจกรรมส่งเสริมการลดใช้พลังงานในหน่วยงาน
หน้าที่ 1