Username
Password
 
กลับหน้าหลัก / บริการจัดกิจกรรม / กิจกรรมสัญจร

กิจกรรมสัญจร

               เป็นกิจกรรมทางด้านส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมาคมฯ ร่วมจัดกับหน่วยงานนอกในพื้นที่ที่หน่วยงานกำหนด เช่น จัดในสำนักงาน หรือในพื้นที่สาธารณะ
ต่างๆ เช่น จัดในห้องประชุมของโรงแรม หรือสวนสาธารณะ หรือพื้นที่อื่นๆ ที่มีความหมาะสม
แบ่งเป็น

กิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจร

               เป็นกิจกรรมที่หน่วยงานสามารถจัดทำขึ้นเพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากร
ในหน่วยงาน ในรูปของนิทรรศการประกอบการสาธิต และเกมทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่เน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้มีโอกาสในการฟัง เห็น สัมผัส และทดลองทำ โดยเนื้อหาสาระที่นำเสนอ จะคลอบคลุมประเด็นต่างๆ ทาง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการบริโภคอย่างไม่เหมาะสมและ
ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ผู้บริโภคสีเขียว
(Green Consumer) ฯลฯโดยเน้นในเรื่องใกล้ตัวที่ผู้ชมนิทรรศการสามารถเรียนรู้และเกิดความตระหนัก
ถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยรักษาคุณ
ภาพสิ่งแวดล้อม (ขอบเขตของเนื้อหาสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัด
กิจกรรมของหน่วยงาน รวมทั้งให้สอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย โดยสมาคมฯ จะจัดให้มีการปรึกษา
หารือเกี่ยวกับเนื้อหา ระหว่างสมาคมฯ และหน่วยงานที่สนใจในการ จัดกิจกรรม)

               กิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจร จะต้องใช้เวลาในการจัดอย่างน้อย 1 วัน และใช้สถานที่ของหน่วยงาน
หรือโรงเรียนเป็นสถานที่จัดกิจกรรม

กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาสัญจร

              กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนสามารถจัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
การเรียนรู้ด้านต่างๆ ของนักเรียนในโรงเรียน ค่ายกลางวันด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม หรือค่าย
วันเดียวที่ไม่มีการพักค้างคืน จัดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
นอกห้องเรียน โดยเป็นการจัดค่ายที่ผสมผสานการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมกับสรรพสิ่งในระบบนิเวศ เข้าไปในวิถีชีวิตประจำวันของนักเรียนทั้งใน
โรงเรียน บ้าน และชุมชนใกล้เคียง และมีกระบวนการจัดค่ายที่ จะทำให้นักเรียนได้มีโอกาสในการฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การทดลอง และการทำงานร่วมกัน นอกเหนือจากจะได้รับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งการมีประสบการณ์ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

               ด้วยการจัดรูปแบบการให้ความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานเพลิดเพลินและการสร้างความ
สามัคคีในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ผ่านฐานความรู้ที่นำเสนอความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ในรูปแบบของนิทรรศการประกอบการสาธิต และเกมต่าง ๆ ที่ทางโครงการค่ายสัญจร ร่วมกับโรงเรียน
จัดทำขึ้น จะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการตื่นตัวและเกิดกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีการบริโภคและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
เพื่อเป็นส่วนสนับสนุนต่อการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งที่บ้าน โรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงได้

               กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาสัญจร จะต้องใช้เวลาในการจัดอย่างน้อย 1 วัน และใช้สถานที่
ของโรงเรียนเป็นสถานที่จัดกิจกรรม

  Energy camp กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาสัญจร
  Energy camp กิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจร
หน้าที่ 1