Username
Password
 
กลับหน้าหลัก / ศูนย์รวมตะวัน / เกี่ยวกับศูนย์รวมตะวัน
เกี่ยวกับศูนย์รวมตะวัน

               ถ้านึกถึงศูนย์การเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการแสวงหาความรู้และความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ทราบถึงสายสัมพันธ์ที่ละเอียดอ่อนในระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ถ้าจะมีสถานที่สัก
ที่หนึ่งที่มีการนำเสนอกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดกว้างและเอื้ออำนวยให้หาคำตอบที่ชัดเจนว่า ใน
ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดนี้ เราอยู่ที่ตรงไหนและมีความสำคัญอย่างไรต่อ
ความคงอยู่และสูญสิ้นไปของระบบที่เปราะบางและยากต่อการรักษา ที่นั่นคือ ศูนย์รวมตะวัน

               ด้วยพื้นที่ประมาณ 25 ไร่ ที่ห้อมล้อมด้วยภูเขา และมีที่ตั้งอยู่ที่ตำบลช่องสะเดา
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (ตรงข้ามกับหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยสะด่อง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลัก
พระ และสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี)
ศูนย์รวมตะวันมีความร่มรื่นและเต็มไปด้วยพรรณไม้หลากหลายชนิด เช่น เต็ง รัง กร่าง แจง
กะพี้จั่น ยอป่า สะแกนา ประดู่ป่า คณฑา ง้าว มะค่า ฯลฯ บางชนิดเป็นพรรณไม้ท้องถิ่นที่เจริญ
งอกงามท่ามกลางอากาศที่แตกต่างกันในรอบปี เช่น ไผ่ โมกมัน ปีบหรือกาสะลอง เพกา ตะคร้ำ
เลี่ยนฯลฯ ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะให้ศูนย์รวมตะวันเป็นสถานที่จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์รวมตะวันมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น อาคาร
บ้านพัก ลานกิจกรรม ลานเอนกประสงค์ ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
จนผู้เรียนรู้เกิดความตระหนัก และความรู้สึกรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการได้รับความเพลิดเพลินขณะที่เรียนรู้

เรือนเอนกประสงค์ (สโมสรรวมตะวัน)
               เป็นสถานที่สำหรับจัดประชุม และนัดพบของกลุ่ม หรือใช้ประชุมกลุ่มย่อย รวมทั้งใช้สำหรับ
ทำกิจกรรมเกมบางกิจกรรม ในขณะที่พื้นที่รอบๆ เรือนเอนกประสงค์ สามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหรือ
นั่งเล่นขณะว่างเว้นจากการทำกิจกรรม

สถานีความรู้ ลานเกม
               กิจกรรมที่จัดในศูนย์รวมตะวัน เน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์
ดังนั้น เนื้อหาสาระของการเรียนรู้ประเด็นต่างๆ จะถูกจัดใน   ที่เรียง
รายกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้งในอาคารและนอกอาคาร และมีเนื้อหาสาระที่ถูกนำเสนอในรูปของสื่อ 3 มิติ
และ 2 มิติ รวมทั้งอุปกรณ์เกมต่างๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีโอกาสผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าเรียนรู้
เนื้อหาสาระเหล่านี้ในช่วงของการเรียนรู้จากสถานี หรือสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้ในช่วง
พักเที่ยงหรือช่วงเย็น

ห้องเรียนธรรมชาติ
               การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์รวมตะวัน นอกจากจะจัด
ในสถานีความรู้ต่างๆ แล้ว ยัง ถูกจัดในห้องเรียนธรรมชาติภายนอกอาคาร เช่น ใต้ร่มไม้ ลานกิจกรรม
อัฒจรรย์ หรือเรียนรู้จากการทดลองทำในแปลงเพาะปลูก ลานทำปุ๋ยหมัก หรือเรือนสมุนไพร เป็นต้นที่พัก
               ศูนย์รวมตะวัน มีที่พักสำหรับผู้เข้าอบรม 2 ส่วน คือ ส่วนอาคารหอพัก และบ้านพัก
โดยสามารถรองรับผู้เข้าอบรมได้ทั้งสิ้น 80 คน แบ่งเป็นหอพัก 60 คน บ้านพัก 20 คน ทั้งหอพัก
และบ้านพักมีห้องน้ำแยกชาย-หญิง ที่อยู่ในอาคาร (หอพัก) และแยกออกจากตัวบ้าน (บ้านพัก)
รวมทั้งมีเครื่องนอนครบชุดสำหรับบริการผู้ที่เข้าพัก ณ ศูนย์รวมตะวัน ระหว่างการฝึกอบรมร้านรวมตะวัน
               ร้าน "รวมตะวัน" อยู่ในบริเวณใต้ถุนเรือนรวมตะวัน ซึ่งจะปิด-เปิดเป็นเวลา สินค้าที่วาง
ขายประกอบด้วยของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ รองเท้าแตะ และของที่ระลึกต่างๆ
เช่น เสื้อยืด หมวก กระเป๋าผ้า ถุงผ้าขนาดต่างๆ เข็มกลัด ฯลฯ หรือสื่อการสอนต่างๆ เช่น หนังสือ
โปสเตอร์ เป็นต้น ผู้เข้าค่ายฝึกอบรมหรือนักเรียนที่ต้องการซื้อสินค้าของร้าน “รวมตะวัน” จะต้อง
แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ หรือสามารถนัดหมายเวลาที่จะซื้อสินค้าล่วงหน้า