Username
Password
 
กลับหน้าหลัก / ศูนย์รวมตะวัน / หลักสูตรการฝึกอบรม

การฝึกอบรมต่างๆ

               สมาคมฯ ให้บริการจัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และองค์กร โดยหลักสูตรที่จัด ประกอบด้วยหลักสูตรทางด้านนโยบายหรือ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้นำชุมชน องค์กรส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น และหลักสูตรที่
ส่งเสริมการปลูกสร้างจิตสำนึกหรือสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบให้เกิดกับกลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ รวมทั้งหลักสูตรทางด้านการสร้างทีมงานและเครือข่ายสิ่งแวดล้อม โดยมีรูปแบบที่เน้นการมีส่วน
ร่วมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และการเรียนรู้จากประสบการณ์ ที่จะทำให้ผู้อบรมเกิดความเพลิดเพลิน
สนุกสนาน และเกิดความพร้อมในการเปิดใจเรียนรู้

               หน่วยงานที่มีความประสงค์จะให้สมาคมฯ จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ สามารถติดต่อขอทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประสานงาน สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร 0-2800-2424
หรือ 0-2889-3390

  ค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลทั่วไป
  ค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กและเยาวชน
  หลักสูตรสำหรับเด็กและเยาวชน
  หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป
  แนวทางในการรับมือภาวะโลกร้อน
  เรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบเช้าไป - เย็นกลับ
  เรียนรู้เทคโนโลยีสะอาด
  การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ 1  2