Username
Password
 
กลับหน้าหลัก / ศูนย์รวมตะวัน / ความเป็นมาของศูนย์รวมตะวัน
ความเป็นมาของศูนย์รวมตะวัน

                การเผยแพร่และรณรงค์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่
สามารถทำให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ความเข้าใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตระหนัก
ถึงความสำคัญและความจำเป็นของการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม
ความเข้าใจที่เกิดขึ้นตลอดจนความรู้ที่ได้รับ จะทำให้ทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิต หรือทำให้คนไทยโดยรวมหัน
มาใส่ใจต่อพฤติกรรมการบริโภคหรือใส่ใจต่อวิธีการกินการอยู่และการใช้ของตน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใช้ทรัพยากรให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธภาพเพิ่มมากขึ้น

                ด้วยความตระหนักถึงความจำเป็นของการเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้คนไทย
ได้เข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างการผลิตและบริโภคของตนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทราบถึง
แนวทางในการกินการอยู่ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศและวัฒนธรมไทย รวมทั้งเป็นการกิน-อยู่
ที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเพื่อความยั่งยืนคงอยู่ของระบบนิเวศ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จึงได้จัดตั้งและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นที่ ต.ช่องสะเดา
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมีทิศทางในการพัฒนาศูนย์ดังกล่าว ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีการจัดกิจกรรมเรียน
รู้แบบสร้างเสริมประสบการณ์ของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกระดับอายุ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาส
ทั้งเรียนและเล่นไปพร้อมๆ กัน