Username
Password
 
กลับหน้าหลัก / ศูนย์รวมตะวัน / การเยี่ยมชมศูนย์
การเยี่ยมชมศูนย์

               เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งให้นักเรียนได้มีประสบการณ์การเรียนรู้เพิ่มจากที่เรียนในชั้นเรียนปกติ และเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้เรียนในหลักสูตรปกติกับสถานการณ์ด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการกิน-อยู่ในชีวิตประจำวัน นอกจากการจัดค่ายฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ แล้ว ศูนย์รวมตะวันยังให้บริการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์รวมตะวัน ให้กับผู้สนใจเป็นหมู่คณะ โดยเฉพาะคณะนักเรียนหรือคณะบุคคลที่มาทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยโรงเรียนหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาที่ศูนย์รวมตะวัน สามารถติดต่อขอเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมดังกล่าวได้โดยนัดหมายล่วงหน้าไปที่สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้แต่ละกลุ่มหรือคณะจะใช้เวลาในการเยี่ยมชมประมาณ 2-3 ชม.