Username
Password
 
กลับหน้าหลัก / โครงการ

โครงการต่างๆ
 
โครงการห้องเรียนสีเขียว
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีการจัดทำโครงการห้องเรียนสีเขียว (Green Learning Room) ให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ การปลูกฝังทัศนคติและส่งเสริมค่านิยมในการประหยัดไฟฟ้าแก่เยาวชน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา ผ่านระบบการศึกษาของประเทศ
 
 
โครงการจักรยานเพื่อสุขภาพและลดโลกร้อน
การเดินทางเป็นปัจจัยสำคัญของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศและเป็น ต้นเหตุสำคัญของปัญหาสุขภาพของทั้งผู้เดินทางและชุมชนที่มีเส้นทางการเดิน ทางผ่าน โดยที่การเดินทางส่วนหนึ่งเป็นการเดินทางระยะสั้นอาจ  ทดแทนได้ด้วยการเดินและการใช้จักรยาน
 
 
โครงการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ
ปัญหาการสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการ นอกจากจะเกิดจากการที่มีพนักงานส่วนหนึ่งสูบบุหรี่ที่มีผลบั่นทอนสุขภาพของ ตัวผู้สูบเองและพนักงานที่ไม่สูบแล้ว ยังเกิดจากการที่พนักงานดื่มสุรา เล่นการพนัน หรือเกิดอุบัติเหตุจนเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและครอบครัว เพื่อเป็นการขยายผลต่อยอดจากการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่
 
 
Energy Mind Award 2013 ---------- รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

 
 
โครงการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ : จุดเปลี่ยนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
          โครงการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ เป็นโครงการที่สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)จัดทำขึ้น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานประกอบการ โดยมุ่งเน้นที่การสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการหันมาให้ความสำคัญการควบคุมการสูบบุหรี่
 
 
Energy Mind Award 2015 ---------- ข่าวกิจกรรม

 
 
Energy Mind Award 2015 ---------- แผนการจัดทำโครงการ

 
 
Energy Mind Award 2015---------- เกี่ยวกับโครงการ

 
 
Energy Mind Award 2015 ---------- ความเป็นมา

 
 
Energy Mind Award 2015---------- หน้าหลักโครงการ

          เป็นโครงการที่เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่โรงเรียน รวมทั้งกำหนด พัฒนา และตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงาน/จัดการด้านการใช้พลังงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน (E-Mind Certificate)...


 
หน้าที่ 1