Username
Password
 


โลกร้อน
พลังงาน
ขยะ
น้ำ
สิ่งแวดล้อมศึกษา
 

ปกปักรักษา วารสารเพื่อสิ่งแวดล้อม

วิธีประหยัดพลังงานอื่นๆ


ผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับตั้งแต่ 01/12/2550

กลับหน้าหลัก / บริการจัดกิจกรรม / หลักสูตรการฝึกอบรม / รายละเอียด

การจัดทำแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานภายในหน่วยงาน
         เป็นการฝึกอบรมที่จัดให้กับหน่วยงานที่มีความประสงค์จะดำเนินการลดใช้พลังงานแบบมีส่วนร่วม และให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยผู้ที่ควรจะเข้ารับการฝึกอบรม “การจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานในหน่วยงาน” ได้แก่ คณะทำงานหรือคณะกรรมการลดใช้พลังงานของหน่วยงาน หรือผู้ที่มีหน้าที่ในการดำเนินโครงการตามมาตรการลดใช้พลังงานของหน่วยงานนั้นๆ ทั้งนี้ การเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม “การจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานในหน่วยงาน” จะทำให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการลดใช้พลังงานในหน่วยงาน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธภาพ รวมทั้งยังมีโอกาสทดลองจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของหน่วยงาน ที่สามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบในการจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของหน่วยงาน ต่อไป
       การฝึกอบรม “การจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานในหน่วยงาน” นี้ จัดขึ้นที่ศูนย์รวมตะวัน ตำบลช่องสะเดาอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงระหว่างการเข้าค่าย ผู้เข้าค่ายจะต้องร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่จัดในค่ายฝึกอบรมรวม 3 วัน 2 คืน โดยรูปแบบกิจกรรมในค่ายมีทั้งการบรรยายประกอบการสาธิต การเล่นเกมต่างๆ การชมภาพยนต์สารคดี ทัศนศึกษา การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ การทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ และการจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานในหน่วยงาน

            
 

Download เอกสาร/กำหนดการจัดกิจกรรม


สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   10/02/2014