Username
Password
 


โลกร้อน
พลังงาน
ขยะ
น้ำ
สิ่งแวดล้อมศึกษา
 

ปกปักรักษา วารสารเพื่อสิ่งแวดล้อม

วิธีประหยัดพลังงานอื่นๆ


ผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับตั้งแต่ 01/12/2550

กลับหน้าหลัก / บริการจัดกิจกรรม / หลักสูตรการฝึกอบรม / รายละเอียด

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดให้กับหน่วยงาน ที่มีความประสงค์จะจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรของหน่วยงาน โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า การจัดการขยะในสำนักงาน การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าด้วยการลดการสูญเสียพลังงาน แนวทางในการดำรงชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารพิษในบ้านและที่ทำงาน ฯลฯ โดยการเรียนรู้ดังกล่าว จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เข้ารับการอบรม ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในค่าย เช่น การฟังบรรยาย การชมการสาธิต การชมนิทรรศการ การทดลองปฏิบัติ การเดินป่า การเล่นเกมและชมสารคดีทางด้านสิ่งแวดล้อม

          การฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการอบรมที่ผู้รับการฝึกอบรมจะต้องพักร่วมกันที่ศูนย์รวมตะวันเป็นเวลาทั้งสิ้น 3 วัน 2 คืน

 

 

 Download เอกสาร

 


สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   12/02/2014