Username
Password
 


โลกร้อน
พลังงาน
ขยะ
น้ำ
สิ่งแวดล้อมศึกษา
 

ปกปักรักษา วารสารเพื่อสิ่งแวดล้อม

วิธีประหยัดพลังงานอื่นๆ


ผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับตั้งแต่ 01/12/2550

กลับหน้าหลัก / บริการจัดกิจกรรม / หลักสูตรการฝึกอบรม / รายละเอียด

การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

                เป็นการฝึกอบรมที่จัดให้กับบุคลากรในหน่วยงานรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ผู้นำชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่จำกัดว่าเป็นคณะทำงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านพลังงาน หากแต่เป็นผู้ที่มีความสนใจที่จะนำความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับไปปฏิบัติใช้ในหน่วยงาน หรือเป็นผู้ที่คาดว่าจะเป็นกำลังสนับสนุนในการดำเนินงานของคณะทำงานลดใช้พลังงานของหน่วยงาน  โดยข้าราชการหรือพนักงานองค์กร ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฝึกอบรม การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม นี้ จะได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน นับตั้งแต่ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน ที่จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตและใช้พลังงานกับความสมดุลในระบบนิเวศ ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน เช่น บ้านและอาคารประหยัดพลังงาน หลอดไฟประหยัดพลังงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ การเดินทางอย่างนักประหยัดพลังงาน ฯลฯ


Download เอกสาร/กำหนดการจัดกิจกรรม

 


สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   10/02/2014