Username
Password
 


โลกร้อน
พลังงาน
ขยะ
น้ำ
สิ่งแวดล้อมศึกษา
 

ปกปักรักษา วารสารเพื่อสิ่งแวดล้อม

วิธีประหยัดพลังงานอื่นๆ


ผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับตั้งแต่ 01/12/2550
“ป้องกันน้ำท่วม เริ่มวันนี้ เริ่มเดี๋ยวนี้ ที่ตัวเรา”

น้ำมันรั่วที่เกาะเสม็ด สะเทือนทุกวงการ

ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่ต้องร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง?
ดูข่าวย้อนหลัง

ค่ายกรมประมง
 
เมื่อวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2557 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กรมประมง ได้พาผู้เข้าอบรมจำนวน 41 คนมาค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการประหยัดพลังงาน"  ณ ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี
ค่ายโรงพยาบาลราชวิถี
 
ระหว่างวันที่ 17 -18 กรกฎาคม 2557 โรงพยาบาลราชวิถี ได้ส่งบุคลากรจำนวน 48 คน มาเข้าค่ายฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมบุคลากรและพยาบาลของโรงพยาบาลให้เกิดความรู้
ค่าย ร.ร. สตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์
 
เมื่อวันที่  10 -12 ก.ค. 57    ทางโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์  ได้ส่ง นักเรียนจำนวน 94 คน  มาเข้าฝึกอบรมที่ศูนย์รวมตะวัน  จ. กาญจนบุรี  อยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ค่ายนักเรียนแกนนำรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
การไฟฟ้านครหลวงรวมกับสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรม “เยาวชนรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” ตามโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน จำนวนทั้งหมด 4 รุ่น
ค่ายเทศบาลนครเกาะสมุย
 
   เมื่อวันที่   23 -25 ก.ค. 57 ทางศูนย์รวมตะวันภายใต้การดูแลของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีโอกาสตอนรับคณะผู้เข้าอบรมจากเทศบาลเกาะสมุย จำนวน 97 คน เพื่อมาเข้าค่ายฝึกอบรม “วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
ค่ายคุณครูรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
การไฟฟ้านครหลวงรวมกับสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรม “คุณครูรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” ตามโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน  จำนวนทั้งหมด 3 รุ่น โดยเริ่มจัดฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. -  13 มิ.ย. 57  จัดกิจกรรม  ณ ศูนย์รวมตะวัน จ. กาญจนบุรี 
สมาคมฯ เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณวันงดสูบบุหรี่โลก 2557
 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

 

ค่ายวิทยากรอาสา การไฟฟ้านครหลวง
 
 กลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ระหว่างวันที่  14 – 16 พ.ค. และช่วงวันที่  19  - 21 พ.ค. ศูนย์รวมตะวันซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดค่ายฝึกอบรม “วิทยากรอาสา “การไฟฟ้านครหลวง” ทั้งหมด 2 รุ่น (รุ่นที่ 1 จำนวน 31 คน , รุ่นที่ 2 จำนวน 26 คน) รวมผู้เข้าอบรมทั้งหมด  2 รุ่น จำนวน 57 คน 
ค่ายฝึกอบรม “การพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ” รุ่น 2
 
ค่ายฝึกอบรม “การพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ”  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ ในสถานประกอบการ รวมถึงสามารถจุดประกายให้คณะทำงานเกิดความพร้อมเพรียงในการร่วมกันทำงาน
Ruamtawan Youth Camp 2014
 
โครงการ Ruamtawan Youth Camp หรือค่ายฤดูร้อนรักษ์พลังงาน เป็นโครงการที่สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์รวมตะวันจัดทำขึ้นสำหรับเยาวชนในพื้นทีโดยรอบศูนย์รวมตะวัน
ค่ายรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม บุคลากร สพป.กระบี่ และ สพป.ขอนแก่น เขต 3
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  นำบุคลกรมาจัดการเรียนรู้ในรูปแบบค่ายฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2557
ค่ายฝึกอบรม Training for the Trainer “กระบวนการขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง (ด้านสุขภาพ) ในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ” รุ่นที่ 1
 
แผนงานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันปัจจัยเสี่ยงบุหรี่ เหล้า และอุบัติเหตุในสถานประกอบการ สมคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดค่ายฝึกอบรม Training for the Trainer “กระบวนการขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง (ด้านสุขภาพ) ในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ” รุ่นที่ 1 ขึ้น เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2557ณ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี
ค่ายฝึกอบรม "การพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ" รุ่นที่ 1
 
เมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2557 แผนงานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันปัจจัยเสี่ยงบุหรี่ เหล้า และอุบัติเหตุในสถานประกอบการ สมคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดค่ายฝึกอบรม “การพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ" รุ่นที่ 1
สานพลัง เสริมแรงทุกภาคส่วนขับเคลื่อนสถานประกอบการไทยสู่สังคมสุขภาวะ
 
แผน งานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันปัจจัยเสี่ยง : บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุในสถานประกอบการ จัดประชุมสัมมนา "สานพลัง เสริมแรงทุกภาคส่วนขับเคลื่อนสถานประกอบการไทยสู่สังคมสุขภาวะ" ขึ้น
ค่ายฝึกอบรม ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุธมณฑล รุ่น ม.3
 
เมื่อวันที่ 25-27 มกราคม 2557 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล (สตรีวิทยา 3) ได้พานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และครูผู้ติดตาม มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เยาวชนรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์รวมตะวัน จ. กาญจนบุรี
ค่ายฝึกอบรม ร.ร. ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
 
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ พานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 พร้อมครูผู้ติดตาม มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี เป็นระเวลา 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2557
ค่ายฝึกอบรม ร.ร. สตรีภูเก็ต
 
เมื่อวันที่ 13 - 16 มกราคม 2557 โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้พานักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1 – 2 จำนวน 21 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 คน ครูผู้ติดตาม 5 คนผู้ปกครอง 2คน มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ณ ศูนย์รวมตะวัน จ. กาญจนบุรี ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ADEQ จัดประชุมวางแผนงาน Action Plan ปี 2557
 
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2557สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557 (Action Plan'57) ณ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี
ADEQ จัดกิจกรรม "ADEQ Party Happy New Year 2014"
 
สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ศูนย์รวมตะวัน จัดกิจกรรม “ADEQ Party Happy New Year 2014” ขึ้น ภายใต้ Concept  “ปาร์ตี้หมวกแฟนซี” ณ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี
ค่ายฝึกอบรม ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุธมณฑล รุ่น1
 
เมื่อวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2556  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล (สตรีวิทยา 3) ได้พานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 161 คน ครูผู้ติดตาม  8 คน มาเข้าค่ายฝึกอบรมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ณ ศูนย์รวมตะวัน จ. กาญจนบุรี 

  ค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลทั่วไป
  ค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กและเยาวชน
  หลักสูตรสำหรับเด็กและเยาวชน
  หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป
กรกฎาคม 2557
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
<<