Username
Password
 


โลกร้อน
พลังงาน
ขยะ
น้ำ
สิ่งแวดล้อมศึกษา
 

ปกปักรักษา วารสารเพื่อสิ่งแวดล้อม

วิธีประหยัดพลังงานอื่นๆ


ผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับตั้งแต่ 01/12/2550
“ป้องกันน้ำท่วม เริ่มวันนี้ เริ่มเดี๋ยวนี้ ที่ตัวเรา”

น้ำมันรั่วที่เกาะเสม็ด สะเทือนทุกวงการ

ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่ต้องร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง?
ดูข่าวย้อนหลัง

ค่ายฝึกอบรม “การพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ” รุ่นที่ 4
 
แผนงานฯ ได้จัดค่ายฝึกอบรม การพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบให้แก่คณะทำงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่ เหล้า และอุบัติเหตุ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 -5 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมบันทึกฐานข้อมูลสถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพและการจัดทำแผนปฏิบัติการสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ
 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา แผนงานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุในสถานประกอบการได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การใช้โปรแกรมบันทึกฐานข้อมูลสถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพและการจัดทำแผนปฏิบัติการสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม
ค่ายโรงเรียนสตรีภูเก็ต
 
ทางศูนย์รวมตะวันได้มีโอกาส ตอนรับคณะนักเรียน จำนวน 60 คน และครูผู้ติดตามจำนวน 4 คน จากโรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้ารับการฝึกอบรมค่าย  “นักเรียนรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 25 -26 กันยายน 57  ที่ผ่านมา  
ค่ายโรงเรียนสตรีนนทบุรี
 
เมื่อวันที่ 23 – 24 กันยายน 57 ทางศูนย์รวมตะวัน ภายใต้การดูแลของสมาคมพัฒนาคุณภาพ ได้จัดอบรมค่ายนักเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าอบรมที่มาเข้าค่ายในครั้งนี้คือนักเรียนจาก โรงเรียนสตรีนนทบุรี จำนวน 29 คน
ค่าย “การพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ” รุ่น 3
 
ระหว่างวันที่ 19 -21 กันยายน 57 ทางศูนย์รวมตะวันภายใต้การดูแลของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ได้จัดกิจกรรมค่ายฝึกอบรม “การพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ” รุ่น 3
Mobile workshop &day camp
 
สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ออกสัญจรกิจกรรมค่ายกลางวัน (Day Camp) และกิจกรรม Mobile workshop ตามโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานประจำปี2557 ภายใต้การดูแลของการไฟฟ้านครหลวง
ค่ายฝึกอบรม Training for the Trainer “กระบวนการขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง (ด้านสุขภาพ) ในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ” รุ่นที่ 2
 
เมื่อวันที่   7 – 8  ส.ค. 2557  แผนงานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันปัจจัยเสี่ยงบุหรี่ เหล้า และอุบัติเหตุในสถานประกอบการ ภายใต้การดูแลของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดค่ายฝึกอบรม Training for the Trainer “กระบวนการขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง (ด้านสุขภาพ) ในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ” รุ่นที่ 2
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “แผนปฏิบัติการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน”
 
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา  สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “แผนปฏิบัติการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
ค่ายกรมประมง
 
เมื่อวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2557 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กรมประมง ได้พาผู้เข้าอบรมจำนวน 41 คนมาค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการประหยัดพลังงาน"  ณ ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี
ค่ายโรงพยาบาลราชวิถี
 
ระหว่างวันที่ 17 -18 กรกฎาคม 2557 โรงพยาบาลราชวิถี ได้ส่งบุคลากรจำนวน 48 คน มาเข้าค่ายฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมบุคลากรและพยาบาลของโรงพยาบาลให้เกิดความรู้
ค่าย ร.ร. สตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์
 
เมื่อวันที่  10 -12 ก.ค. 57    ทางโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์  ได้ส่ง นักเรียนจำนวน 94 คน  มาเข้าฝึกอบรมที่ศูนย์รวมตะวัน  จ. กาญจนบุรี  อยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ค่ายนักเรียนแกนนำรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
การไฟฟ้านครหลวงรวมกับสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรม “เยาวชนรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” ตามโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน จำนวนทั้งหมด 4 รุ่น
ค่ายเทศบาลนครเกาะสมุย
 
   เมื่อวันที่   23 -25 ก.ค. 57 ทางศูนย์รวมตะวันภายใต้การดูแลของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีโอกาสตอนรับคณะผู้เข้าอบรมจากเทศบาลเกาะสมุย จำนวน 97 คน เพื่อมาเข้าค่ายฝึกอบรม “วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
ค่ายคุณครูรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
การไฟฟ้านครหลวงรวมกับสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรม “คุณครูรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” ตามโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน  จำนวนทั้งหมด 3 รุ่น โดยเริ่มจัดฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. -  13 มิ.ย. 57  จัดกิจกรรม  ณ ศูนย์รวมตะวัน จ. กาญจนบุรี 
สมาคมฯ เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณวันงดสูบบุหรี่โลก 2557
 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

 

ค่ายฝึกอบรม Training for the Trainer “กระบวนการขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง (ด้านสุขภาพ) ในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ” รุ่นที่ 1
 
แผนงานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันปัจจัยเสี่ยงบุหรี่ เหล้า และอุบัติเหตุในสถานประกอบการ สมคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดค่ายฝึกอบรม Training for the Trainer “กระบวนการขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง (ด้านสุขภาพ) ในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ” รุ่นที่ 1 ขึ้น เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2557ณ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี
ค่ายฝึกอบรมบริษัทแปลน ฟอร์คิดส์ จำกัด
 
เมื่อวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2556  บริษัท แปลน  ฟอร์คิดส์ จำกัด  ได้พาคุณครูระดับชั้นอนุบาลในเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ของบริษัท แปลน ฟอร์คิดส์ จำกัด จำนวน 40 คน มาเข้าค่ายฝึกอบรม  บูรณาการพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ณ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี
ค่ายฝึกอบรม ร.ร. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการการศึกษานานาชาติ)  ได้พานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 2 จำนวน 57 คน และครูผู้ติดตามจำนวน 11 คน มาเข้าค่ายฝึกอบรม “เยาวชนรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ณ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาจนบุรี เป็นระเวลา 3 วัน 2คืน เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2556

  ค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลทั่วไป
  ค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กและเยาวชน
  หลักสูตรสำหรับเด็กและเยาวชน
  หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป
ตุลาคม 2557
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
<<