Username
Password
 


โลกร้อน
พลังงาน
ขยะ
น้ำ
สิ่งแวดล้อมศึกษา
 

ปกปักรักษา วารสารเพื่อสิ่งแวดล้อม

วิธีประหยัดพลังงานอื่นๆ


ผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับตั้งแต่ 01/12/2550

กลับหน้าหลัก / โครงการ / การให้คำปรึกษา

โครงการห้องเรียนสีเขียวเพื่อยกระดับเป็นโรงเรียนสีเขียวเครือข่ายรักษ์พลังงาน
เสนอโดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเป็นมา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีการจัดทำโครงการห้องเรียนสีเขียว (Green Learning Room) ให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ การปลูกฝังทัศนคติและส่งเสริมค่านิยมในการประหยัดไฟฟ้าแก่เยาวชน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา ผ่านระบบการศึกษาของประเทศ

นับถึงปัจจุบัน โครงการห้องเรียนสีเขียว มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 426 แห่ง โดยโรงเรียนเหล่านี้ ได้รับการพัฒนาจากการเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนสีเขียว ไปเป็นการจัดกิจกรรมเผยแพร่ในโรงเรียน และเครือข่ายโรงเรียน รวมทั้งชุมชนใกล้เคียง นอกจากนี้กรอบเนื้อหาสาระในการรณรงค์ยังได้ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมพลังงานชนิดอื่น (นอกเหนือจากไฟฟ้า) และสิ่งแวดล้อม


เพื่อเป็นการขยายผลของการดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียว สู่การบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ โดยส่งเสริมให้โรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียว สามารถนำความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมไปใช้ควบคู่กับการดำเนินกิจการของโรงเรียนทั้งทางด้านการเรียนการสอน และการบริหารจัดการโรงเรียน รวมทั้งเป็นการประเมินและติดตามผลงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและสามารถได้ข้อสรุปในการวางแผนและกำหนดแนวทางในอนาคต ในปี 2552-2556 กองเสริมสร้างทัศนคติ ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า จึงจัดทำโครงการห้องเรียนสีเขียวเพื่อยกระดับเป็นโรงเรียนสีเขียวเครือข่ายรักษ์พลังงานขึ้น และในระหว่างปี 2552-2554 ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นโรงเรียนสีเขียวแล้วทั้งสิ้น 54 โรงเรียน และเพื่อให้การดำเนินโครงการมีความต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ ในปี 2555 จึงได้กำหนดให้มีการประเมินและจัดระดับโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียวที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อยกระดับเป็นโรงเรียนสีเขียวพร้อมทั้งประเมิน Performance ของโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ในรูปของการจัดลำดับโรงเรียนที่ส่งแบบประเมิน ตามระดับคะแนน 

2. วัตถุประสงค์

2.1    เพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียว ในการดำเนินงานด้านการประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม
2.2    เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียวมีการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง
2.3    เพื่อพัฒนาและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียว Share
สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   22/10/2012